FAIL (the browser should render some flash content, not this).
علوم آزمایشگاهی و دامپزشكی
بسته آموزشی
آشنایی با رشته

مواد امتحانی پایه:
1- بیوشیمی، 2-کالبدشناسی دام، 3- فیزیولوژی دامپزشکی
ضرایب به ترتیب دروس: (1،1،1)

مواد امتحانی اصلی:
1- میکروب شناسی، 2-انگل شناسی
ضرایب به ترتیب دروس: (1،1)

مواد امتحانی اختصاصی:
1- بهداشت مواد غذایی، 2- بهداشت بازرسی گوشت
ضرایب به ترتیب دروس: (1،1)

» جهت دریافت جدول ظرفیت پذیرش این رشته به بخش دانلود مراجعه نمائید.

کتابهای این بسته در حال بارگذاری می باشد

FAIL (the browser should render some flash content, not this).